Elixer Oefentherapie Mensendieck en Coaching

Kerkstraat 36 5711 GW Someren

WhatsApp06-28254184

Bel ons0493-496357

Mail onsinfo@oefentherapiesomeren.nl

Algemene voorwaarden

1. Elixer Oefentherapie en Coaching heeft voor behandeling met oefentherapie Mensendieck
contracten met vrijwel alle zorgverzekeringen. Dit houdt in dat als u als cliënt verzekerd bent voor
oefentherapeutische zorg de praktijk rechtstreeks declareert bij uw zorgverzekering. Indien u niet, of
niet meer, verzekerd bent voor oefentherapeutische zorg bent u volledige betaling verschuldigd van
alle gegeven behandelingen. Hiervoor gelden dan de vrije tarieven zoals vermeld in de wachtkamer
en website www.oefentherapiesomeren.nl.
2. Betaling van verschuldigde bedrag voor de gegeven behandeling dient contact afgerekend te
worden op het eind van de behandeling, tenzij in het begin van het behandeltraject anders
afgesproken wordt.
3. Als aan het begin van het behandeltraject afgesproken wordt dat de factuur per maand wordt
voldaan, dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
4. Wanneer u niet verschijnt op de gemaakte afspraak of minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd
afzegt, heeft de praktijk het recht om het vrije tarief hiervoor in rekening te brengen. Dit bedrag
dient door u zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een
behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te
zijn geschied.
5. Voor de diensten die vallen onder coaching is geen vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk.
De client dient deze zelf te betalen. Voor de workshops en de beginnerscursus hardlopen dient het
bedrag voor aanvang van de cursus of workshop contact of via de bank te worden voldoen. Voor de
coaching geldt dat de factuur per maand wordt voldaan, u dient de factuur binnen 14 dagen na
factuurdatum te voldoen. Voor runningtherapie geldt dat u tijdens de intake de factuur ontvangt
voor de gehele cursus, u dient deze dan binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. In overleg kan
in termijnen betaald worden. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn de gehele cursus
runningtherapie af te kunnen maken krijgt u een evenredig deel van het bedrag van de lessen die u
niet heeft kunnen volgen terug.
6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de
dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de cliënt de wettelijke rente over
het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut is
eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut
heeft.
7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de
vordering, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op
tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
8. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet hij/zij dit uiterlijk 14
dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving
aan de oefentherapeut, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist
wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de
cliënt aan de oefentherapeut verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapeut
van beslissende aard.
10. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en oefentherapeut,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden
beslecht door een competente rechter.